Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie ochrony danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO).

 1.  Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest firma DAP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku, ul Elizy Orzeszkowej 32, lok. 402, 15-084 Białystok, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742646 (dalej: „Administrator”) oraz spółki Wektor Group sp. z o.o. (KRS 0000697493) i DAP sp. z o.o. (0000736043).
  Administrator danych osobowych i właściciel serwisu dap-apt.pldokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
  Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem e-mail:biuro@dap-apt.pl
 2. Znaczenie pojęć używanych w polityce prywatności
  Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
  Administrator Danych Osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; DAP sp. z o. o. sp. k. jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)
  Dane oznaczają dane osobowe, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  Dane wrażliwe oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
  Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. zewnętrzna księgowość).
  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;
  RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
  Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, którakorzysta z usług oferowanych przez witrynę internetową www.dap-apt.pl.
 3. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania
  Administrator Danych przetwarza dane osobowe Użytkowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na podstronach www.dap-apt.pl/dla-pracownikaoraz www.dap-apt.pl/kontaktw celu kontaktu z Państwem lub udzielenia odpowiedzi w zakresie przez Państwa wskazanym w Formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości kontaktem z Państwem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
  Administrator Danych przetwarza dane osobowe Użytkowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstronie www.dap-apt.pl/dla-pracownika celem kontaktu z Państwem dla realizacji procesów rekrutacyjnych. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z usług Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.Administrator przetwarza dane przekazywane przez formularz kontaktowy w następujących celach:
  – zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych lubUżytkownika, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
  – marketingu i promocji produktów i usług ADO – do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
  – wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie;
  – używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO bądź, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. marketing, realizacja roszczeń, współpraca). Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO

  Informujemy, iż odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, księgowości, prawa dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe czy pomoc prawną. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania.

  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państw trzecich tj. Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja itd. na podstawie standardowych klauzul umownych. Ponadto dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (Tarcza Prywatności stanowi o należytej ochronie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Google LLC).
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji czy wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, należy podkreślić, iż zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Odbiorcy danych
  W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicyi księgowi
  2. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
  3. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
  4 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  – kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
  – kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
  – Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 6. Możliwość wycofania zgody
  W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przezAdministratora
  Za pomocą wysłania żądania wycofania zgody na adres e-mail: biuro@dap-apt.pl
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pliki cookies
  W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies.
  Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe.
  Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.
  W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.
  Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.